สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล

สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อ-สกุล ดร. ไตรรัตน์ สิทธิทูล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลอื่นๆ

02-878-5060

email: triraths@siamtechno.ac.th
--------------------------------------------------------------------------
ชื่อ-สกุล นางสุรนิตย์ ครุฑธานุช
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลอื่นๆ
 
02-878-5020
 
email: suranitk@siamtechno.ac.th
--------------------------------------------------------------------------
ชื่อ-สกุล นางสาววชิรญาณ์ แสนเงิน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลอื่นๆ

หน้าที่สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 (ดูแลข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากร) 

email: vachirayas@siamtechno.ac.th
--------------------------------------------------------------------------
ชื่อ-สกุล สุพงศ์ สิทธิสมเรือง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลอื่นๆ

หน้าที่สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล(สรรหา) 

email: supongs@siamtechno.ac.th
--------------------------------------------------------------------------

 


" สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล "