สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ประกาศรับสมัครบุคลากร สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา วันที่ประกาศ คุณสมบัติ สมัครออนไลน์
ตำแหน่งผู้บริหาร
1 ผู้อำนวยการสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อบริหารการศึกษา 1 อัตรา 2022-02-02
2 หัวหน้าศูนย์บริหารงานวิจัย 1 อัตรา 2022-02-02
3 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา 2022-02-02
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท
1 อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อบริหารการศึกษา 1 อัตรา 2022-02-02
2 อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 1 อัตรา 2022-02-02
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี
1 อาจารย์ประจำวิชาภาษาไทย 1 อัตรา 2022-02-02
2 อาจารย์สอนภาษาจีน 1 อัตรา 2022-02-02
3 อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุม 1 อัตรา 2022-02-02
4 อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 1 อัตรา 2022-02-02
5 อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 1 อัตรา 2022-02-02
6 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 1 อัตรา 2022-02-02
7 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน 1 อัตรา 2022-02-02
บุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ
1 เจ้าหน้าที่สำนักงานการตลาด 1 อัตรา 2022-02-08
2 Webmaster 1 อัตรา 2022-02-02
3 เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป (โปรแกรมนานาชาติ) 1 อัตรา 2022-02-02
4 เจ้าหน้าที่นิติกร 1 อัตรา 2022-02-02
5 เจ้าหน้าที่สำนักงานอาคารสถานที่ 1 อัตรา 2022-02-02
6 เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา (แผนงาน) 1 อัตรา 2022-02-02
  

หลักฐานการสมัครงาน


1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. หลักฐานการศึกษา
    - สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ ใบรับรองผลการศึกษา
    - สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (ทรานสคริปต์)
4. รูปถ่าย 1 รูป
5. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
    - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
    - สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหารหรือพ้นภาระทางการทหาร
    - ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC/TOEFL
    - ผลงานทางวิชาการ
    - เอกสารรับรองต่างๆ