สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล

เกี่ยวกับสำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล


Activity Chart

งานสรรหาว่าจ้างและงานสวัสดิการ

 • การสรรหาบุคลากร
 • สัญญาว่าจ้าง
 • งานทะเบียนประวัติบุคลากร
 • การขอลาศึกษาต่อระดับสูง(โท/เอก)
 • สัญญาลาศึกษาต่อ
 • การขอลาอื่น ๆ
 • การขอย้ายสังกัด/เปลี่ยนแปลงสถานภาพ
 • การพ้นสภาพบุคลากร (ลาออก)
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  งานเงินเดือนและภาษีอากร

 • กองทุนประกันสังคม
 • (ขึ้นทะเบียน/เลือกสถานพยาบาล/แจ้งออก/ชราภาพ)
 • การประกันอุบัติเหตุ

  งานธุรการ

       
 • งานติดต่อประสานงาน
 • งานทะเบียนหนังสือเข้า-ออก
 • งานเตรียมประชุม
 • งานพิมพ์เอกสารหน่วยงาน
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  งานฝึกอบรม

 • งานปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
 • งานจัดอบรมประจำปี