สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล

Downloadสำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล

เอกสาร

ดาวโหลด

- HRM-RQ-F01 แบบขออนุญาตลาศึกษาต่อ Download Click
- HRM-RQ-F02 แบบคำร้องขอเวลาปฏิบัติงาน Download Click
- HRM-RQ-F03 แบบขออนุญาตทำงานนอกเวลาทำการของบุคลากรสายสนับสนุน Download Click
- HRM-RQ-F04 แบบฟอร์มลาป่วย Download Click
- HRM-RQ-F05 แบบฟอร์มลากิจ Download Click
- HRM-RQ-F06 แบบฟอร์มลาพักร้อน Download Click
- HRM-RQ-F07 แบบขออัตรากำลัง Download Click
- HRM-RQ-F08 แบบคำร้องต่างๆ Download Click
- HRD-TR-F04 แบบเซ็นชื่อเข้ารับการฝึกอบรมประชุมสัมมนาศึกษาดูงาน Download Click
- HRD-TR-F05 แบบขออนุญาตขออนุมัติให้บุคลากรไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานภายนอก Download Click
- HRD-TR-F06 รายงานผลการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน Download Click
- HRD-TR-F07 แบบบันทึกประวัติการพัฒนาบุคลากร Download Click
- HRD-TR-F08 แบบคำขอตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ Download Click
-
- ใบสมัครงาน Download Click
- ใบสมัครงานอาจารย์พิเศษ Download Click